Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viasarazation sarazation
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen vianiezwykla niezwykla
7021 8570
Good Will Hunting  (1997)
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viadominikm dominikm
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viabibisi bibisi
0889 6e35
Reposted fromdebsy91 debsy91 viakatalama katalama
8658 c52e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaabsolutiv absolutiv
2464 71c7
Reposted fromlittlefool littlefool viaApch Apch
4864 0cd5
Reposted fromcalifornia-love california-love viaApch Apch
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viaarrependimento arrependimento
2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viaApch Apch

July 05 2015

2672 523b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2691 0927
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viazolusiowo zolusiowo
9572 963f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazolusiowo zolusiowo
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viazolusiowo zolusiowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl